T O P

  • By -

AutoModerator

ממבט רחוק ראיתי אותך נערה צעירה ובצעד חד ומהבנתי הברורה שהשכלתך ומעמדך החברתיים נמוכים ביותר והינך כנראה נוהגת לבלות את זמניך הפנוי לאחר יום קשה בחברת אנשים מהעמדות הנמוכים בחברה הישראלית אשר מבלים את זמנם בביצוע עברות חוק איומות ואסורות ודברי פשע ורשע אשר אני מוצא בעיני כקשות ברמה גבוהה ביותר והנני מניח זאת כי את אחת אשר מבצעת רבות את טקס ההתרבות הקדוש המתקיים בין 2 בני אדם המוצאים חן אחד בעיני השנייה המיועד להתרבות המין האנושי הקדוש והבנתי אנוכי אשר ברצוני לשאת מילים לעברך ולשאולך שאלה שאלת קושיה רצינית אשר מכוונת לאיפה והיכן את מחפשת ומוצאת מקום לינה באזור עירנו וארצנו בשעות צהריים מאוחרת לקראת ערביים וערב מאוחרות אשר האדם הממוצע נמצא בביתו ואת מחפשת מקום לינה וכאשר ידוע שמזג האוויר בחוץ מתחת לטמפ הנוחה משמע קר מר וכפור עוטף את הארץ וכמובן שזהו לא תנאי מחיה הגיוני ואנושי לאף אחד *I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/hatek_hadbek) if you have any questions or concerns.*